Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Podejście ekologiczne przejawia się nie tylko w produkcji nowej energii ze źródeł odnawialnych, ale przede wszystkim w zmniejszaniu ilości energii jaką wykorzystujemy na co dzień. Nowoczesne technologie oraz wiedza pozwalają nam optymalnie zagospodarować ilość zużywanej energii cieplnej jak i elektrycznej.

Termomodernizacja

Wśród rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii wyróżnić możemy te, które przewidują wymianę urządzeń na bardziej wydajne energetycznie oraz te, które przewidują działania zapobiegające nadmiernym stratom energii. Aby poprawić efektywność energetyczną w gospodarstwie domowym i jednocześnie ograniczyć w znacznym stopniu emisję szkodliwych substancji do atmosfery powinniśmy wymienić źródła energii cieplnej na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Aby zużywać mniej energii cieplnej zastępuje się na przykład piece węglowe gazowymi lub olejowymi. Długookresowe korzyści osiągniemy również wspomagając główne źródło ciepła gruntową lub powietrzną pompą ciepła oraz kolektorami słonecznymi. Mikroinstalacje OZE wytwarzające energię elektryczną oraz wymiana urządzeń oraz oświetlenia na bardziej energooszczędne dodatkowo pomogą obniżyć wydatki i zmniejszyć zapotrzebowanie na jej zakup z sieci.

Biorąc pod uwagę, że większość wydatków na energię w przypadku gospodarstw domowych ponoszonych jest na ogrzewanie, ważne jest dla zwiększenia efektywności energetycznej zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła. W głównej mierze należy skupić się na dobrej izolacji ścian, wymianie okien na energooszczędne oraz uszczelnieniu drzwi. Dodatkowo wymiana grzejników na niskotemperaturowe jest rozwiązaniem wspierającym efektywną gospodarkę energią w gospodarstwie domowym. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku nazywana jest inaczej termomodernizacją o może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na energię (nawet do 60 %).

Kogeneracja

Istnieje również możliwość odzyskiwania energii wytwarzanej podczas spalania w kotle gazowym, olejowym lub na biomasę i przekształcania jej na energię elektryczną. Jest to tak zwana kogeneracja, czyli wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jednocześnie podczas jednego procesu technologicznego. Ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania lub białych certyfikatów kogeneracja jest coraz częściej stosowana na skalę mikro przy instalacjach grzewczych w gospodarstwach domowych jak również wśród przedsiębiorstw.

LED

Kolejnym sposobem zaoszczędzenia dużej ilości energii jest wymiana oświetlenia na lampy LED. Jest to źródło światła wykorzystujące diody elektroluminescencyjne (LED). Cechują się krótkim czasem rozpalenia, dużo dłuższą żywotnością oraz niższymi kosztami eksploatacji niż standardowe żarówki. Coraz więcej gmin dostrzegło zalety wykorzystania lamp LED-owych do oświetlenia ulic. Pomimo wyższej ceny w porównaniu do tradycyjnych lamp ulicznych, wydatki poniesione przez samorządy na zakup energii mogą zmaleć nawet o 50 %, co w połączeniu z długą żywotnością diod czyni inwestycję bardzo ciekawą. Sektor prywatny również wykazuje zainteresowanie tematem, o czym świadczyć mogą ogłoszenia współpracy w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego przy remoncie oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy LED oraz późniejszym utrzymaniem inwestycji. Daje to gminom możliwość finansowania inwestycji w sposób pozabudżetowy.

Odzyskiwanie energii i ciepła

Energia w przyrodzie nie ginie. Dlatego ważne dla efektywnego funkcjonowania gospodarki energetycznej, aby wykorzystywana była w pełni, a nie oddawana do otoczenia. Za energię odnawialną uznaje się również tę odzyskaną w spalarniach odpadów czy oczyszczalniach ścieków.

Odpady komunalne są produkowane nieustannie przez gospodarstwa domowe. Dużą ich część jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać. To czego nie uda się przekształcić w procesie recyklingu musi zostać składowane na składowiskach śmieci lub zutylizowane. Wysypiska śmieci nie są rozwiązaniem ekologicznym. Tym bardziej w obliczu unijnych wymogów o redukcji terenów przeznaczonych na składowanie odpadów nie powinniśmy tworzyć nowych. Innym rozwiązaniem jest spalarnia. Pozwala ona pozbyć się odpadów nie nadających się już do ponownego przetworzenia, a dodatkowo dzięki specjalnym turbinom napędzanych gazami powstającymi podczas spalania możliwe jest odzyskiwanie energii i zamiana jej na energię elektryczną. Energia cieplna, która powstaje podczas procesu spalania, również może zostać zagospodarowana. Ponieważ spalarnia pracuje bez przerwy, energia, którą odzyskuje się w procesie tak zwanej kogeneracji (wytwarzania ciepła i energii elektrycznej jednocześnie podczas jednego procesu technologicznego) przekazywana do lokalnej sieci ciepłowniczej lub energetycznej jest w stanie obniżyć koszty jakie ludzie zamieszkujący okolice obiektu ponoszą na zakup energii.

Odzysk energii w procesie kogeneracji można również stosować w przypadku oczyszczalni ścieków. Są to jednak wartości pozwalające na znaczne obniżenie kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania samego obiektu. Oczyszczalnie dzięki specjalnym zbiornikom, w których ścieki poddawane są procesowi fermentacji produkują znaczne ilości biogazu, który w ponad połowie składa się z metanu, w znaczącej części również z dwutlenku węgla. Ponadto może zawierać azot, wodór, tlen oraz siarkowodór. Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach ścieków jest bardzo dobrym substytutem gazu ziemnego i wykorzystuje się go np. jako źródło energii do ogrzewania wody lub jako paliwo do silników z instalacją CNG (w wielu krajach biogazem z oczyszczalni ścieków napędzane są autobusy komunikacji miejskiej)