Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Produkty pochodzenia organicznego, wykorzystywane do produkcji energii nazywane są biomasą. Najczęściej są to odpady zwierzęce lub roślinne zebrane podczas produkcji rolnej, leśnej, rybołówstwa, ale również odpady komunalne jak i przemysłowe, które mogą ulegać biodegradacji.

Biomasa wykorzystywana jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W procesach zgazowania, fermentacji lub estryfikacji uzyskać możemy również biopaliwa lub biogaz, które stanowią substytuty obecnie używanych w paliw.

Spalanie biomasy jest znacznie mniej niebezpieczne dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych biorąc pod uwagę ilość szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery. Biomasa ma również bardziej korzystny niż węgiel bilans jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, ponieważ rośliny z których powstała zaabsorbowały wcześniej jego część w procesie fotosyntezy. Produkowana w Polsce biomasa pochodzi głównie z odpadów po obróbce drzewa lub hodowli tak zwanych roślin energetycznych, które szybko dojrzewają i nie mają wysokich wymagań jeśli chodzi o jakość gleby (zaliczyć do nich można: miskant olbrzymi, proso rózgowate, wierzbę wiciową oraz ślazowiec pensylwański). Dla ułatwienia transportu oraz spalania, biomasa często poddawana jest procesowi suszenia oraz prasowania w efekcie czego powstaje brykiet lub pellet.

W Polsce ze względu na duży udział rolnictwa w gospodarce widoczny jest potencjał jeśli chodzi o produkcję biomasy. Dodatkowo, na hodowlę tak zwanych roślin energetycznych wykorzystane mogą być gleby o niskiej jakości, niezagospodarowane do tej pory przez rolników.

Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub do produkcji biopaliw jest ważnym krokiem w kierunku budowania niezależności od paliw kopalnych. Ponadto, warto zastanowić się nad wykorzystywaniem wszystkich pozostałości po produkcji rolnej czy leśnej, tym bardziej, że nowoczesna technologia daje nam wachlarz możliwości ich spożytkowania.