Niedawno podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o efektywności energetycznej wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r. Jak informuje na swojej stronie kancelaria prezydenta celem ustawy jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.

Wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie ma dla rządu priorytetowy charakter, ze względy na konieczność implementacji unijnych zaleceń zapisanych między innymi w dyrektywie 2012/27/UE, zgodnie z którą, państwa członkowskie UE muszą do roku 2020 osiągnąć określony poziom oszczędności energii.

W ustawie przedstawiono zasady, według których tworzony ma być co trzy lata tzw. krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej przekazywany później do wglądu Komisji Europejskiej. Pierwszy taki plan, minister właściwy do spraw energii będzie musiał opracować do 30 kwietnia 2017. Zawierać on powinien: opis planowanych programów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, krajowe cele i strategie oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach na tym polu. Nowa ustawa określa również obowiązki i zadania jednostek sektora publicznego. Będą teraz zobowiązane realizować przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Wszystkie działania w tym zakresie muszą być potwierdzone przez przeprowadzenie audytu energetycznego, którego zasady są opisane w ustawie. Dodatkowo polskie organy władzy będą zobowiązane kupować efektywne energetycznie produkty i usługi. Budynki użyteczności publicznej również będą musiały być energetycznie efektywne. Ustawa nie zmienia systemu świadectw efektywności (tzw. białych certyfikatów), dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać częściowy zwrot zainwestowanych pieniędzy. Ma to być stymulantem do zwiększenia oszczędności energii w rozumieniu ustawy, ale stopniowo zmniejszana będzie również opłata zastępcza za możliwość nie stosowania rozwiązań efektywnych energetycznie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza te środki na programy związane z odnawialnymi źródłami energii oraz na zwiększenie sprawności wytwarzania energii.

Ministerstwo energii oświadcza, że w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną jest sprawą niezwykle ważną zadbanie o poprawę efektywności i racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych. Podkreśla duże znaczenie sektora budownictwa w poprawie efektywności energetycznej. Biorąc pod uwagę, iż budynki absorbują około 40% finalnej energii, termomodernizacja obiektów jest polem na którym należy szukać największych oszczędności w zużywanych przez odbiorców końcowych paliwach i energii.